Michelin

Tingimused

PROGRAMMI „MICHELIN – TÖÖSTUS- JA EHITUSREHVID, MILLELE VÕIB LOOTA” TINGIMUSED

(edaspidi „Tingimused”)

 

§ 1. ÜLDSÄTTED

 1. Programmi „Michelin – tööstus- ja ehitusrehvid, millele võib loota“ (edaspidi „Programm”) korraldajaks on Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registrijärgse asukohaga Olsztynis, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registreeritud Olsztyni rajoonikohtu VIII kaubanduskolleegiumi poolt peetavas riikliku kohturegistri ettevõtlusregistris riikliku kohturegistri numbri 873572 all, KMKR nr 739-020-38-25, registrikood 510008834, täielikult sissemakstud osakapitaliga 979 920 576,00 zlotti (edaspidi „Korraldaja” või „Michelin”).
 2. Programm organiseeritakse Leedus, Lätis ja Eestis.
 3. Programm organiseeritakse ajavahemikus veebruar 2021 kuni 30. aprill 2021.
 4. Programmis osalemise reeglid on määratletud Tingimustes.
 5. Programmis osalemine on vabatahtlik ja samaväärne Tingimustega nõustumisega.
 6. Korraldaja teavitab, et kooskõlas maksuõiguse eeskirjadega on teenindusteenuste osutamise kujul majandustegevusest saadud tulu pealt makstava tulumaksu maksjaks tulu saav ettevõtja. Programmis osalejatel, kellele Programmis osutatud teenused on majandustegevusest saadavaks tuluks, lasub, vastavalt neile kehtivatele majandustegevuse maksustamise tingimustele, tulumaksu tasumise kohustus. Korraldaja teatab, et ülaltoodu ei kujuta endast maksuteavet.
 7. Programmi eesmärk on Michelini CL & Infra tires sarja uute rehvide (edaspidi „Michelini rehvid”) müügi suurendamine ja edendamine.
 8. Programmi eesmärgiks ei ole raskendada teiste Michelini tootevaliku toodetele liigiliselt vastavaid tooteid müügiks pakkuvate ettevõtetele juurdepääsu turule, eelkõige ei ole Programmis osalemise tingimused, ei Programmi kestmise ajal ega peale selle lõppemist, mingil moel sõltuvad muude ettevõtete toodete ostmisest või mitteostmisest.

 

§ 2. OSALEJAD

 1. Programm on suunatud eranditult ehitusalast majandustegevust teostavatele ettevõtjatele Leedus, Lätis või Eestis, kes ostavad Programmi kestuse ajal oma nimel ja enda teostatava tegevuse raames Michelini rehve Michelini rehvide statsionaarsetes müügipunktides või veebis Leedus, Lätis või Eestis (edaspidi „Müügipunktid”) (edaspidi koos „Osalejad” ja igaüks eraldi „Osaleja”.
 2. Programmis ei saa osaleda Michelini töötajad ega esindajad, sealhulgas müügiesindajad, aga ka nimetatud isikute pereliikmed. Pereliikmete all mõistetakse eelkäijaid, järeltulijaid, omakseid, abikaasasid, omaste abikaasasid, abikaasade vanemaid, nõbusid ja lapsendatud isikuid.
 3. Michelin ei vastuta Osaleja poolt § 3 punkti 7 alapunktis a nimetatud programmis registreerimise käigus valede või puudulike andmete esitamise eest.
 4. Programmis osalejatel on õigus osta Michelini rehve kampaania tingimustel eranditult seoses oma äritegevusega.

 

§ 3. PROGRAMMI REEGLID

 1. Programm seisneb selles, et osalejad koguvad rahalisi preemiaid programmiga hõlmatud Michelini rehvide ostmise eest.
 2. Programmis Osaleja peab ostma vähemalt 2 (kaks) Michelini rehvi.
 3. Michelini rehvide ost peab olema sooritatud ajavahemikus 15. jaanuar 2021 kuni 30. aprill 2021.
 4. Korraldaja poolt heaks kiidetud Michelini rehvide ost, st eelkõige:
  1. Michelini rehvid peavad kooskõlas Tingimuste lisaga pärinema Programmiga hõlmatud Michelini rehvide kogumist;
  2. Mihcelini rehvide ostuarve peab vastama Programmi vorminõuetele, st:
   1. sisaldama Programmi kestusperioodiga kooskõlas olevat väljastamiskuupäeva;
   2. müüdud Michelini rehvide minimaalne arv on 2 (kaks) tükki;
  3. lisatud arve skaneering peab olema loetav;
  4. ühe registreerimise ajal võib Osaleja registreerida kuni 5 (viis) arvet;

   tagab Osalejale rahalise preemia määramise, Tingimuste punktis 5 kirjeldatud suuruses (edaspidi „Preemia“).
 5. Preemia suurus on:
  1. Michelini rehvide ostmise eest kuni 500 euro suuruses netosummas – 20 EUR (kakskümmend eurot) iga Michelini rehvi eest;
  2. Michelini rehvide ostmise eest 501 kuni 1500 euro suuruses netosummas – 40 EUR (nelikümmend eurot) iga Michelini rehvi eest;
  3. Michelini rehvide ostmise eest üle 1501 euro suuruses netosummas – 80 EUR (kaheksakümmend eurot) iga Michelini rehvi eest.
 6. Konkreetse Osaleja poolt Programmi kestuse jooksul kogutud Preemiate summaarne väärtus moodustab rahasumma (edaspidi „Kogupreemia”), mis makstakse Osalejale Programmi lõppemisel välja kooskõlas alltoodud punktiga 9.
 7. Programm viiakse läbi kooskõlas järgnevate reeglitega:
  1. Programmi kestusperioodil peab Osaleja:
   1. registreeruma veebilehel http://www.programa.agro.michelin.lt – Leedust pärit Osalejate puhul, https://www.programma.agro.michelin.lv/ – Lätist pärit Osalejate puhul ja https://www.programm.agro.michelin.ee/ – Eestist pärit Osalejate puhul (edaspidi koos „Veebileht”);
   2. aktsepteerima Programmi Tingimused, valides ja märgistades Veebilehel asjakohase „märkeruudu” sisuga „Olen tutvunud ja nõustun programmi „Michelin – tööstus- ja ehitusrehvid, millele võib loota“ tingimustega“;
   3. täitma Veebilehel alljärgnevad andmed:
    • Osaleja nimi,
    • Osaleja käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR),
    • Osaleja poolt teostatava majandustegevuse aadress (tänav, linn, sihtnumber),
    • kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress),
    • Preemia väljamaksmise korral ülekandega pangakontole – ettevõtte pangakonto andmed (panga nimi, konto number IBAN-vormingus, SWIFT-kood);
   4. andma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Michelini poolt Tingimuste §-s 5 kirjeldatud tingimustel, valides ja märgistades Veebilehel asjakohase märkeruudu;
   5. valima Preemia väljamaksmise viisi, st ülekandega pangakontole või ettemakstud Mastercard-tüüpi maksekaardile, mis on elektroonilisele rahale juurdepääsu vahend, mille on välja andnud Varssavis asuv ettevõte Edenred Polska Sp. z o.o. koostöös ettevõttega PrePay Technologies Limited;
   6. nõustuma auditi läbiviimisega sõltumatu audiitorettevõtte poolt (kooskõlas Tingimuste § 3 punktiga 15);
   7. registreerima ajavahemikus 1. veebruar 2021 kuni 15. mai 2021 ostuarved – mitte üle 5 (viis) ühe registreerimise käigus – Veebilehel kättesaadavas infosüsteemis nende skaneeringu üleslaadimise kaudu.
 8. Korraldaja kontrollib üle Osalejalt saadud teabe, mille alusel ta kas aktsepteerib või lükkab konkreetse tehingu tagasi (tehingu tagasilükkamisest teavitatakse Osalejat).
 9. Konkreetse tehingu aktsepteerimise korral:
  1. määratakse Osalejale Preemia (millest teavitatakse Osalejat punktis 14 määratletud viisil);
  2. konkreetse Osaleja Preemiakogumit suurendatakse tehingust tuleneva Michelini rehvide aktsepteeritud koguselise arvu ja iga rehvi eest saadud Preemia ühikulise väärtuse, millest on juttu ülaltoodud punktide 5 ja 6, korrutise võrra.
 10. Korraldaja maksab Kogupreemiale vastava summa Osalejale välja hiljemalt 15. juuliks 2021. Väljamakse tehakse Poolas kehtivas vääringus Osaleja poolt valitud viisil, st:
  1. Osaleja poolt registreerimise käigus antud pangakontole (punkti 7 alapunkti c viies taane);
  2. või ülekandega ettemakstud Mastercard-tüüpi maksekaardile, mis annab õiguse teha maksetehinguid mis tahes müügipunktides, kus on olemas Mastercardi kaartidega tehtavaid tehinguid aktsepteeriv makseterminal (punkti 7 alapunkt e).

   Väljamakse tehakse Korraldaja või Korraldaja tellimusel tegutseva kolmanda isiku poolt esitatud kreeditarve alusel.
 11. Punkti 7 alapunktis e ja punkti 10 alapunktis b nimetatud ettemakstud Mastercard-tüüpi maksekaart saadetakse Osalejale Korraldaja kulul Veebilehel registreerimise ajal antud aadressile 15. juuliks 2021.
 12. Korraldaja teavitab punktis 11 osutatud kaardi kasutamise oluliseimatest põhimõtetest:
  1. kaardi kehtivusaeg on märgitud selle esiküljele;
  2. kaardiga saab maksta üksnes makseterminaliga varustatud kohtades;
  3. kaardiga saab maksta mis tahes summas, kuid üksnes kaardil olevate vahendite ulatuses;
  4. kui makse summa on suurem kui kaardi kontojääk, tuleb kassapidajale teatada, mis summas Osaleja soovib kaardiga maksta, ülejäänud summa peab osaleja juurde maksma muu maksevahendiga.
 13. Korraldaja ei vastuta Osaleja poolt Programmis registreerimisel antud valeandmetest tulenevate, Kogupreemia väljamaksmisega seotud raskuste eest.
 14. Teave määratud Preemia kohta saadetakse Osalejale e-posti teel Osaleja poolt Programmis registreerimisel antud aadressile.
 15. Michelin jätab endale õiguse lasta Programmis osalemise tingimusi kontrollida sõltumatul audiitorettevõttel.
 16. Juhul kui Michelin tuvastab Tingimuste rikkumise või seaduse, ühiselureeglite või heade tavadega vastuolus olevate toimingute tegemise Osaleja poolt:
  1. on Michelinil õigus Osaleja Programmist välja lülitada;
  2. on Michelinil õigus Preemia väljamaksmisest keelduda;
  3. jätab Michelin endale õiguse väljamakstud Preemia täies mahus tagasi nõuda.

 

§ 4. KAEBUSTE MENETLEMINE

 1. Programmi kulgemist puudutavad kaebused võib esitada kirjalikult tähtkirjaga aadressile: Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, või Publicis Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Varssavi, 14 päeva jooksul alates kaebuse põhjuse tekke kuupäevast, koos lisatud märkega „Michelin – tööstus- ja ehitusrehvid, millele võib loota“. Kaebuse esitamise tähtajast kinnipidamise määrab kaebust sisaldava tähtkirja lähetamise kuupäev.
 2. Õigus esitada Programmi kulgemist puudutavaid kaebusi on ainult Osalejatel.
 3. Kirjalikus kaebuses peab sisalduma Osaleja ees- ja perekonnanimi, tema täpne postiaadress ning kaebuse kirjeldus ja esitamise põhjus.
 4. Korraldaja vaatab kaebused läbi 14 päeva jooksul alates kaebuse Korraldaja kätte jõudmise päevast.
 5. Osalejat teavitatakse Korraldaja otsusest Osaleja poolt kaebuses märgitud aadressile saadetud tähtkirjaga 14 päeva jooksul alates kaebuse läbivaatamise kuupäevast.

 

§ 5. ISIKUANDMED

 1. Programmis registreerimise käigus antud Osalejate isikuandmeid töötleb isikuandmete eest vastutav töötaja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) Osaleja antud nõusoleku alusel programmi vajadusteks ja läbiviimiseks, sh Osalejalt saadud teabe kontrollimiseks või kinnitamiseks, mille alusel korraldaja aktsepteerib või lükkab tagasi preemia saamisele õiguse andva tehingu, Preemia väljastamiseks, millele Osalejal on programmi Tingimuste kohaselt õigus, ning võimalike kaebuste menetlemiseks – isikuandmete kaitseüldmääruse artikli 6 lõike 1 alapunkt a.
 2. Osalejate isikuandmeid võidakse töödelda ka eesmärkidel, mis tulenevad isikuandmete vastutava töötleja õigustatud huvidest, st arhiveerimise (tõendamise) eesmärgil teabe kindlustamiseks, kui tekib juriidiline vajadus fakte tõestada, võimalike nõuete kindlaksmääramiseks või nõuete vastu kaitsmiseks, kliendirahulolu-uuringu ja teenuse kvaliteedi määratlemise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse sätetes, st artikli 6 lõike 1 punktis f ette nähtud põhimõtete kohaselt.
 3. Osaleja isikuandmete töötlemise eesmärkide elluviimiseks võetakse temalt järgnevad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, address, teostatava tegevuse nimetus.
 4. Samuti võib Osaleja elektroonilisel teel teenuste osutamise seaduse artikli 10 lõike 1 alusel anda nõusoleku Michelini pakkumisi sisaldava kaubandusliku teabe saamise kohta Programmis registreerimise käigus antud e-posti aadressile.
 5. Isikuandmete vastutav töötleja on Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, registrijärgse asukohaga Olsztynis ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registreeritud Olsztyni rajoonikohtu poolt riikliku kohturegistri ettevõtlusregistris riikliku kohturegistri numbriga (KRS) 873572, e-posti aadress: Kontakt_IODO@michelin.com.
 6. Isikuandmete kaitse inspektori kontaktandmed on järgmised: e-posti aadress: Kontakt_IODO@michelin.com lub dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osalejate isikuandmeid säilitatakse Programmi kestusaja jooksul või hetkeni, mil Osaleja esitab vaide teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta või võtab tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemise kohta.
 8. Isikuandmete avaldamine Osaleja poolt Programmis osalemiseks on vabatahtlik, kuid Programmis osalemiseks vältimatu.
 9. Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majandusühenduse territooriumit.
 10. Isikuandmete töötlemisel ei tehta automatiseeritud otsuseid (otsuseid ilma inimese osaluseta) ja neid ei profileerita.
 11. Lisaks teatab Michelin, et isikuandmeid tohib teha kättesaadavaks teistele Michelini grupi ettevõtetele, järgides Michelini grupis kehtivaid siduvaid reegleid, mille sätetest peavad kinni kõik Michelini grupi ettevõtted.
 12. Michelin teavitab seoses neid puudutavate isikuandmetega järgnevatest Osalejate õigustest:
  1. oma isikuandmetele juurdepääsu ja nende koopiate saamise õigus;
  2. oma andmete muutmise (parandamise) õigus;
  3. andmete eemaldamise õigus – kui Osaleja leiab, et tema andmete Michelini poolseks töötlemiseks puuduvad alused;
  4. töötlemise piiramise õigus – kui Osaleja arvab, et Michelini käsutuses olevad andmed on väärad või neid töödeldakse õigusliku aluseta või kui ta ei soovi, et andmed kõrvaldatakse, sest vajab neid nõuete kindlkstegemiseks, menetlemiseks või nende eest kaitsmiseks või vaide esitamise ajaks, võib ta nõuda, et Michelin piiraks andmete töötlemist ainult nende säilitamiseni või Osalejaga kokku lepitud toimingute teostamiseni;
  5. andmete ülekandmise õigus, see tähendab struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus, seoses Programmis osalemisega Michelinile tarnitud, Osalejat puudutavate isikuandmete saamise õigus Michelinilt, samuti vahetult muule, Osaleja poolt osutatud ettevõttele andmete edastamise taotlemise õigus Michelinilt, niivõrd kui see on tehniliselt võimalik;
  6. andmete töötlemise suhtes vaide esitamise õigus – seoses Osaleja eriolukorraga või kui Michelin ei osuta, et andmete töötlemise alused on Osaleja õiguste suhtes ülimuslikud või kui andmed on Michelinile hädavajalikud nõuete kindlakstegemiseks, menetlemiseks või nende eest kaitsmiseks;
  7. vabalt valitud hetkel nõusolekust taganemise õigus, ilma et see mõjutaks enne taganemist nõusoleku alusel läbi viidud töötlemise seaduslikkust.
 13. Lisaks sellele tuletab Michelin meelde, et kui Osaleja leiab, et tema isikuandmete töötlemine on vastuolus seadusega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega, on tal kaebuse esitamise õigus andmekaitse inspektsiooni juhatajale või muule pädevale isikuandmete kaitse järelevalveasutusele.
 14. Oma õiguste teostamiseks palume nõuded saata e-posti aadressile Kontakt_IODO@michelin.com või dataprivacy_EUC@michelin.com. Enne isiku õiguste teostamist on Michelinil õigus läbi viia isiku tuvastamise toimingud.

 

§ 6. LÕPPSÄTTED

 1. Kõik Programmiga seotud kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Korraldaja registrijärgse asukoha kohtus.
 2. Programmi ja Osalejate õiguste ning kohustuste hindamise suhtes on ülimuslik Poola õigus.
 3. Programmi reeglid on määratletud eranditult Tingimuste ja rangelt järgitavate kehtivate õigusnormidega. Kõikidel reklaammaterjalidel on teavituslik eesmärk.
 4. Tingimused on kättesaadavad Programmi toimumise ajal Korraldaja asukohas, Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością müügiosakonnas Varssavis, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, ning veebilehel.
 5. Korraldaja jätab endale, austades Osalejatele antud õigusi, Tingimuste muutmise õiguse, sh võimaluse muuta Tingimuste § 1 punktis 3 osutatud Programmi kestuse lõppkuupäeva, eelkõige seda lühendada, teavitades sellest mitte hiljem kui 3 päeva enne muudatuste jõustumist.

 

 

Lisa nr 1 – Programmiga hõlmatud Michelini kaubamärgi uute rehvide loend

CAI BRAND DESCRIPTION
085459 MICHELIN 210/70 R15 117A8/117B BIBSTEEL ALL TERRAIN
123207 MICHELIN 11 R16 122A8 XM27
564847 MICHELIN 250/80 R16 124A8/120D CROSSGRIP
176281 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL ALL TERRAIN
275538 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL HARD SURFACE
625787 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL ALL TERRAIN
241265 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL HARD SURFACE
360353 MICHELIN 360/70 R17.5 148A8/148B BIBSTEEL ALL TERRAIN
281778 MICHELIN 280/80 -18 132A8 POWER CL
779803 MICHELIN 280/80 R18 132A8/132B XMCL
415829 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B BIBLOAD HARD SURFACE
698283 MICHELIN 340/80 R18 143A8/138D CROSSGRIP
610873 MICHELIN 340/80 -18 143A8 POWER CL
100054 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B XMCL
239365 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B BIBLOAD HARD SURFACE
133035 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B XMCL
489102 MICHELIN 445/70 R19.5 173A8/180A2 XF
263208 MICHELIN 10.00 -20 165A2/147B 16PR TT POWER DIGGER
694767 MICHELIN 280/80 -20 133A8 POWER CL
747442 MICHELIN 280/80 R20 133A8/133B XMCL
991253 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B BIBLOAD HARD SURFACE
495503 MICHELIN 340/80 -20 144A8 POWER CL
948730 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B XMCL
187752 MICHELIN 380/75 R20 148A8/148B XMCL
793611 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B BIBLOAD HARD SURFACE
346809 MICHELIN 400/70 -20 149A8 POWER CL
474495 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B XMCL
123708 MICHELIN 405/70 R20 136G XM47
967201 MICHELIN 420/75 R20 154A8/154B XMCL
123706 MICHELIN 425/75 R20 148G XM47
122979 MICHELIN 425/75 R20 167A2/155B TL XZSL
073522 MICHELIN 445/70 R22.5 175A8/182A2 XF
514449 MICHELIN 360/80 R24 150A8/145D CROSSGRIP
920345 MICHELIN 400/80 R24 156A8/151D CROSSGRIP
407878 MICHELIN 400/70 -24 158A8 POWER CL
050267 MICHELIN 400/80 -24 162A8 POWER CL
178690 MICHELIN 400/70 R24 152A8/152B XMCL
814805 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B BIBLOAD HARD SURFACE
131846 MICHELIN 440/80 R24 161A8/156D CROSSGRIP
165629 MICHELIN 440/80 -24 168A8 POWER CL
954749 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B XMCL
123642 MICHELIN 445/70 R24 151G XM47
372690 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B BIBLOAD HARD SURFACE
304047 MICHELIN 460/70 R24 159A8/154D CROSSGRIP
474764 MICHELIN 460/70 -24 159A8 POWER CL
244268 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B XMCL
123620 MICHELIN 495/70 R24 155G XM47
346709 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B BIBLOAD HARD SURFACE
875270 MICHELIN 500/70 R24 164A8/159D CROSSGRIP
196220 MICHELIN 500/70 -24 164A8 POWER CL
542794 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B XMCL
005412 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B BIBLOAD HARD SURFACE
959128 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B XMCL
886709 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B BIBLOAD HARD SURFACE
226486 MICHELIN 480/80 -26 167A8 POWER CL
425979 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B XMCL
219659 MICHELIN 400/80 R28 158A8/153D CROSSGRIP
195802 MICHELIN 440/80 R28 163A8/163B BIBLOAD HARD SURFACE
439765 MICHELIN 440/80 R28 163A8/158D CROSSGRIP
691578 MICHELIN 440/80 -28 163 A8 POWER CL
316223 MICHELIN 440/80 R28 156A8/156B XMCL
577845 MICHELIN 420/80 -30 155A8 POWER CL
967528 MICHELIN 440/80 R34 159A8/155D CROSSGRIP
333253 MICHELIN 480/80 R34 164A8/159D CROSSGRIP
846732 MICHELIN 480/80 R38 166A8/161D CROSSGRIP
123461 MICHELIN 7.50 R15 X L C
240750 MICHELIN E20 PIL X L C 13/80 R20
123369 MICHELIN 12.00 R24 XZH ***
252211 MICHELIN 15.00 R24 PIL X L C 17/80 R24
432272 MICHELIN 385/95 R24 X SNOPLUS M+S 170E
778245 MICHELIN 385/95 R24 X-CRANE AT 170F
957157 MICHELIN 385/95 R24 XMH S 170E
705961 MICHELIN 385/95 R25 X SNOPLUS M+S 170E
682834 MICHELIN 385/95 R25 X-CRANE + 170F
254174 MICHELIN 385/95 R25 XMH S 170E
123857 MICHELIN 445/95 R25 X SNOPLUS M+S 177E
738428 MICHELIN 445/95 R25 X-CRANE + 174F
264520 MICHELIN 445/80 R25 XGC 170E
565628 MICHELIN 505/95 R25 XV C 183E
086926 MICHELIN 525/80 R25 X-CRANE + 176F
123386 MICHELIN 13.00 R24 XGL A2 TG *
123861 MICHELIN 14.00 R24 X SNOPLUS M+S L2T *TG
123395 MICHELIN 14.00 R24 XGL A2 TG *
123903 MICHELIN 16.00 R24 XGL A2 TG *
123570 MICHELIN 550/65 R25 XLD L3 *
063799 MICHELIN 600/65 R25 XLD L3 *
123820 MICHELIN 650/65 R25 XLD L3 *
123008 MICHELIN 15.5 R25 XH A *
123415 MICHELIN 15.5 R25 XTL A *
123871 MICHELIN 17.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *TG
717546 MICHELIN 17.5 R25 XHA2 L3 * 176A2
123317 MICHELIN 17.5 R25 XLD D2 A *
123425 MICHELIN 17.5 R25 XTL A *
123795 MICHELIN 20.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *
899613 MICHELIN 20.5 R25 XHA2 * 186A2
123325 MICHELIN 20.5 R25 XLD D2 A *
123435 MICHELIN 20.5 R25 XTL A *
460452 MICHELIN 23.5 R25 XSNOPLUS M+S L2T *
139147 MICHELIN 23.5 R25 XHA2 L3 * 195A2
123326 MICHELIN 23.5 R25 XLD D2 A *
123445 MICHELIN 23.5 R25 XTL A *
123279 MICHELIN 29.5 R29 XLD D2 A *
123940 MICHELIN 750/65 R25 XLD L3 *
893825 MICHELIN 26.5 R25 XHA2 ** 209A2
123495 MICHELIN 26.5 R25 XLD D1 A L4R *
123094 MICHELIN 26.5 R25 XLD D2 A *
961307 MICHELIN 29.5 R25 XHA2 ** 216A2
123741 MICHELIN 29.5 R25 XLD D1 A L4R *
123278 MICHELIN 29.5 R25 XLD D2 A *
992646 MICHELIN 775/65 R29 XHA2 L3 * 206A2
123059 MICHELIN 800/65 R29 XLD L3 *
936624 MICHELIN 875/65 R29 XHA2 L3 * 214A2
143231 MICHELIN 35/65 R33 XLD D1 A L4R**
592188 MICHELIN 35/65 R33 XLDD2 L5 **
845075 MICHELIN 35/65 R33 XTXL E4 **** L4 ***
123331 MICHELIN 14.00 R25 XHD1 A ***
123350 MICHELIN 16.00 R25 XHD1 A **
199475 MICHELIN 18.00 R25 XHDT A E4 **
714571 MICHELIN 18.00 R25 XHDT B E4 **
270680 MICHELIN 18.00 R25 XKD1 A **
123733 MICHELIN 18.00 R33 XDT B E4T TL **
123723 MICHELIN 18.00 R33 XDT A4 E4T TL **
873291 MICHELIN 18.00 R33 X-QUARRY-S E4RTL **
515155 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 ***
553513 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 ***
646057 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
769976 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
397431 MICHELIN 18.00 R33 X-TRACTION E4T TL **
271325 MICHELIN 18.00 R33 XV C **
612785 MICHELIN 21.00 R33 X-HAUL S E4P **
523174 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
843315 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
495016 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
167639 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
294197 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION A4 E4T **
067981 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION E4T **
123921 MICHELIN 21.00 R35 XDT A4 E4T **
123881 MICHELIN 21.00 R35 XDT B E4T **
765959 MICHELIN 21.00 R35 X-QUARRY S E4R**
302244 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
559900 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
388190 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
488798 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
271650 MICHELIN 24.00 R35 XV C **
840573 MICHELIN 650/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 180B
123895 MICHELIN 750/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 190B
209221 MICHELIN 750/65 R25 XTRA DEFEND E4 ** 190B
123407 MICHELIN 20.5 R25 XADN E3T 177B
295773 MICHELIN 23.5 R25 XADN + E3 ** 185B
923499 MICHELIN 23.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 185B
154324 MICHELIN 26.5 R25 XADN + E3 ** 193B
740832 MICHELIN 26.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 193B
597428 MICHELIN 29.5 R25 XADN + E3 200B **
940473 MICHELIN 29.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 200B
510085 MICHELIN 775/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 195B
952451 MICHELIN 800/80 R29 X-SUPERTERRAIN+ E4T ** 206B
086953 MICHELIN 875/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 203B
992223 MICHELIN 875/65 R29 XTRA DEFEND E4 ** 203B
708648 MICHELIN 29.5 R29 XTS **
871916 MICHELIN 33.25 R29 XTS **
631225 MICHELIN 29.5 R35 XTS **
123673 MICHELIN 37.25 R35 XRS B E4R**
540244 MICHELIN 37.25 R35 XTS **
856011 MICHELIN 37.5 R39 XRS **
379296 MICHELIN 40.5/75 R39 XMS **