Michelin

KAMPAANIA „MICHELIN – PÕLLUMAJANDUSREHVID, MILLELE VÕID LOOTA“ TINGIMUSED

(edaspidi „tingimused“)

 

1. ÜLDSÄTTED

 1. Kampaania „Michelin – põllumajandusrehvid, millele võid loota“ (edaspidi „kampaania“) korraldaja on Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością asukohaga Olsztynis, aadressil ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, kantud Olsztyni piirkonnakohtu VIII majandusasjade osakonna peetavasse riikliku kohturegistri ettevõtteregistrisse riikliku kohturegistri numbri all KRS873572, KMKR (NIP) nr 739-020-38-25, registrikood (REGON) 510008834, täielikult sissemakstud aktsiakapitali suurus 979 920 576,00 Poola zlotti (edaspidi „korraldaja“ või „Michelin“).
 2. Kampaania korraldatakse Leedu, Läti ja Eesti territooriumil.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus mai 2021 kuni 31. juuli 2021.
 4. Kampaanias osalemise reeglid on määratletud kampaania tingimustes.
 5. Kampaanias osalemine on vabatahtlik ja kampaanias osaledes nõustub osaleja tingimustega.
 6. Korraldaja informeerib, et kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti, vastutab osaleja kõigi kohalduvate maksude ja maksete tasumise eest.
 7. Kampaania eesmärk on suurendada Michelini tooteliini Michelin AGRO uute rehvide (edaspidi „Michelini rehvid“) müüki.
 8. Kampaania eesmärk ei ole raskendada teiste, Michelini tootevalikuga sarnaseid tooteid müüvate ettevõtete ligipääsu turule; muu hulgas ei ole kampaanias osalemise ja preemia saamise tingimused mingil moel seotud teiste ettevõtete toodete arvuga, mida osaleja ostab kampaania ajal või pärast selle lõppu.

 

2. OSALEJAD

 1. Kampaania on suunatud eranditult vaid ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele, kes käitavad põllumajandusettevõtet Leedu, Läti või Eesti territooriumil ja kes kampaania ajal ostavad enda nimel oma majandustegevuse raames Michelini rehve statsionaarsetest või internetipõhistest Michelini rehvide müügipunktidest Leedu, Läti või Eesti territooriumil (edaspidi „müügipunktid“) edaspidi koos „osalejad“ ja igaüks eraldi „osaleja“.
 2. Kampaanias ei saa osaleda Michelini või Michelini rehvide edasimüüja töötajad ja esindajad, sh müügiesindajad, samuti nende isikute pereliikmed. Pereliikmete all mõistetakse alanejaid ja ülenejaid sugulasi, õdesid ja vendi, abikaasasid, õdede ja vendade abikaasasid, abikaasade vanemaid, nõbusid ja lapsendamissuhtes olevaid isikuid.
 3. Michelin ei vastuta selle eest, kui osaleja on esitanud kampaanias osalemise käigus valed või ebatäielikud isikuandmed § 3 punkti 7 alapunkti a kohaselt.
 4. Kampaanias osalejatel on õigus osta kampaania tingimustel Michelini rehve eranditult vaid seoses oma põllumajandustegevusega.

 

3. KAMPAANIA REEGLID

 1. Kampaania seisneb selles, et osalejad saavad rahalist preemiat kampaaniaga hõlmatud uute Michelini rehvide ostmise eest.
 2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma vähemalt 2 (kaks) tingimuste lisas 1 nimetatud Michelini rehvi.
 3. Rehvid tuleb osta ajavahemikus 1. mai 2021 kuni 31. juuli 2021 ning ost tuleb registreerida hiljemalt 15.08.2021.
 4. Michelini rehvide ost, mille korraldaja heaks kiidab ja mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  1. rehvid pärinevad Michelini rehvivalikust, mis on hõlmatud kampaaniaga tingimuste lisa nr 1 kohaselt;
  2. rehvide ostu tõendav arve vastab kampaania tingimustele, st:
   1. arve on väljastatud kampaania kestuse ajal (01.05.2021 – 31.07.2021);
   2. tõendab vähemalt 2 (kahe) Michelini tingimuste lisas nr 1 nimetatud rehvi ostu;
  3. registreeritud arve skaneering on loetav;
  4. ühe registreerimise käigus saab osaleja registreerida kuni 5 (viis) arvet;
  5. registreering on tehtud hiljemalt 15.08.2021;

   annab osalejale õiguse rahaliseks preemiaks, mille suurus on määratletud tingimuste § 3 alapunktis 5 (edaspidi „preemia“).
 5. Preemia suurus arvutatakse järgmiselt:
  1. Michelini rehvi eest väärtusega 1500 eurot neto kuni 2000 eurot neto – 50 EUR (viiskümmend eurot) iga Michelini rehvi ostu eest; minimaalne ost on 2 Michelini rehvi;
  2. Michelini rehvi eest väärtusega 2001 eurot neto kuni 3000 eurot neto – 75 EUR (seitsekümmend viis eurot) iga Michelini rehvi eest; minimaalne ost on 2 Michelini rehvi;
  3. Michelini rehvi eest väärtusega üle 3001 eurot neto – 100 EUR (sada eurot) iga Michelini rehvi eest; minimaalne ost on 2 Michelini rehvi.

   Kõik eelnevalt nimetatud summad on ilma käibemaksuta.
 6. Kampaania käigus osaleja poolt kogutud preemiate summa moodustab rahalise summa (edaspidi „kogupreemia“), mis makstakse osalejale kampaania lõppedes välja tingimuste § 3 punktide 9 ja 10 kohaselt.
 7. Kampaania käigus kogutud kogupreemia väljamaksmiseks peab kampaanias osaleja kampaania kestuse ajal:
  1. registreeruma veebilehel http://www.program.agro.michelin.lt – Leedu osalejad, http://www.program.agro.michelin.lv – Läti osalejad ja http://www.program.agro.michelin.ee – Eesti osalejad (edaspidi koos „veebilehekülg“);
  2. nõustuma kampaania tingimustega, valides ja märkides veebileheküljel ära lahtri „Olen tutvunud kampaania „ Michelin – põllumajandusrehvid, millele võid loota“ tingimustega ja nõustun nendega;
  3. esitama veebileheküljel järgmised andmed:
   • osaleja nimi;
   • osaleja KMKR, kui osaleja on käibemaksukohustuslasena registreeritud;
   • osaleja registrikood;
   • osaleja asukoha aadress (tänav, linna, suunakood);
   • kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress);
   • kui osaleja valib preemia kättesaamise viisiks ülekande pangakontole – ettevõtte pangakonto andmed (panga nimi, kontonumber IBAN-formaadis, SWIFT-kood);
  4. andma Michelinile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kampaania tingimuste § 5 kohaselt, valides ja märkides veebileheküljel ära vastava lahtri;
  5. valima preemia kättesaamise viisi ehk kas ülekande ettevõtte pangakontole või raha kandmise nimetule Mastercard-tüüpi ettemakstud kaardile, mis on elektroonilisele rahale juurdepääsemise vahend ja mille annab välja Edenred Polska Sp. z o.o. z asukohaga Varssavis koostöös ettevõttega PrePay Technologies Limited;
  6. andma nõusoleku osaleja poolt kampaania tingimuste täitmise kontrollimiseks sõltumatu audiitorfirma poolt (tingimuste § 3 punkti 15 kohaselt);
  7. ajavahemikus 1. mai 2021 kuni 15. august 2021 registreerima ostuarved – kuni 5 (viis) ühe registreerimise käigus – veebilehekülje kaudu, laadides üles tingimustele vastavad skaneeritud arved.
 8. Korraldaja kontrollib osalejalt saadud teavet ja selle alusel kas kinnitab tehingu vastavust kampaania tingimustele või loeb tehingu kampaania tingimustega mittevastavaks ning lükkab selle tagasi (osalejale teatatakse kinnitamisest või tagasilükkamisest). Korraldaja ei vastuta selle eest, kui registreering veebilheküljel jääb õigeaegselt tegemata või andmed laekumata süsteemi rikke, mis tahes arvutivõrgu rikke või katkestuse või muu korraldajast sõltumatu asjaolu tõttu.
 9. Tehingu kampaania tingimustele vastavuse kinnitamise korral:
  1. Määratakse osalejale preemia (millest teavitatakse osalejat allpool punktis 14 nimetatud viisil).
  2. Osaleja preemiakontot suurendatakse summa võrra, mis arvutatakse välja osaleja poolt soetatud ja kampaania tingimustele vastavate Michelini rehvide arvu ja iga rehvi eest määratud preemia (ära toodud eespool punktides 5 ja 6) alusel.
 10. Korraldaja maksab kogupreemia osalejale välja hiljemalt 15. oktoobril 2021. Väljamakse tehakse Poola zlottides, vastavalt väljamakse tegemise päeva Euroopa Keskpanga kursile osaleja poolt valitud viisil, st
  1. kas ülekandena osaleja pangakontole, mille osaleja esitas registreerimise käigus punkti 7 alapunkti c taande 6 kohaselt;
  2. või ülekandena nimetule Mastercard-tüüpi ettemakstud kaardile, mis annab õiguse sooritada maksetehinguid mistahes müügipunktides, milles on olemas kaarti Mastercard aktsepteeriv makseterminal (§ 3 punkti 7 alapunkt e.).

   Korraldaja maksab kogupreemia osalejale välja hiljemalt 15. oktoobril 2021. Väljamakse tehakse Poola zlottides, vastavalt väljamakse tegemise päeva Euroopa Keskpanga kursile osaleja poolt valitud viisil, st
 11. kas ülekandena osaleja pangakontole, mille osaleja esitas registreerimise käigus punkti 7 alapunkti c taande 6 kohaselt;
 12. või ülekandena nimetule Mastercard-tüüpi ettemakstud kaardile, mis annab õiguse sooritada maksetehinguid mistahes müügipunktides, milles on olemas kaarti Mastercard aktsepteeriv makseterminal (§ 3 punkti 7 alapunkt e.).
  1. kaardi kehtivusaeg on märgitud selle esiküljele;
  2. kaardiga saab teha makseid vaid kohtades, kus on olemas kaarditerminal;
  3. kaardiga saab teha makseid mistahes summas, aga ainult kaardil olevate vahendite ulatuses;
  4. kui makse summa on suurem kui kaardil olev summa, tuleb müüjale teada anda, millise summa soovib osaleja tasuda kaardiga ja ülejäänud summa peab osaleja tasuma muudest vahenditest.
 13. Korraldaja ei vastuta kogupreemia väljamaksmisega seotud takistuste eest, mis on tingitud sellest, et osaleja on esitanud kampaanias registreerimise käigus valed andmed.
 14. Teave määratud preemia kohta saadetakse osaleja poolt registreerimise käigus esitatud e-posti aadressile.
 15. Michelin jätab endale õiguse lasta kontrollida osaleja kampaanias osalemise tingimustele vastavust sõltumatu audiitorfirma poolt.
 16. Kui Michelin tuvastab, et osaleja on rikkunud tingimusi või teinud seadusega, kampaania tingimustega, sotsiaalsete normidega või hea tavaga vastuolus olevaid toiminguid, sh pannud toime pettuse:
  1. on Michelinil õigus osaleja kampaaniast etteteatamata kõrvaldada, maksmata osalejale preemiat või mistahes hüvitist; ja
  2. on Michelinil õigus keelduda kogupreemia väljamaksmisest; ja
  3. on Michelinil õigus nõuda juba väljamakstud preemia tagastamist kogu ulatuses.

 

4. KAEBUSTE LAHENDAMINE

 1. Kampaaniaga seotud kaebused tuleb edastada kirjalikult 14 päeva jooksul alates kaebuse põhjuse ilmnemisest tähitud kirjaga aadressile Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn või Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa märkega „Michelin – põllumajandusrehvid, millele võid loota“. Kaebuse esitamise tähtajast kinnipidamise üle otsustamisel on määravaks kaebust sisaldava tähitud kirja kuupäev, mille on ümbrikule märkinud postiasutus.
 2. Kampaaniaga seotud kaebuse esitamise õigus on üksnes kampaanias osalejatel.
 3. Kirjalik kaebus peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, tema täpset postiaadressi ning üksikasjalikku kaebust koos selle esitamise põhjusega.
 4. Korraldaja vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul alates selle korraldajale kättetoimetamise kuupäevast.
 5. Osalejat teavitatakse korraldaja otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse kaebuses märgitud aadressile 14 päeva jooksul alates kaebuse läbivaatamise kuupäevast.

 

5. ISIKUANDMED

 1. Osalejate isikuandmeid, mis esitati kampaanias registreerumise käigus, töötleb andmete töötleja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“), osaleja antud nõusoleku alusel, kampaania korraldamise jaoks ja eesmärgil, sh sellise osaleja esitatud info kontrollimiseks, mille alusel korraldaja kinnitab preemia saamise aluseks oleva tehingu vastavust kampaania tingimustele või loeb tehingu kampaania tingimustega mittevastavaks ning lükkab selle tagasi, või osaleja poolt kampaanias registreerimise käigus esitatud andmete kontrollimiseks, preemia väljamaksmiseks, milleks osalejal on õigus kampaania tingimuste kohaselt, samuti võimalike kaebuste läbivaatamiseks – isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.
 2. Osalejate isikuandmeid võib töödelda ka eesmärkidel, mis tulenevad isikuandmete töötleja õigustatud huvist, st arhiveerimise eesmärgil (tõendusmaterjalina) teabe kindlustamiseks juhuks, kui tekib juriidiline vajadus fakte tõendada, teha uurimistoiminguid või kaitsta end nõuete vastu, kliendirahulolu uurimiseks ja teeninduskvaliteedi hindamiseks, reeglite kohaselt, mis on ette nähtud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f.
 3. Osaleja isikuandmete töötlemiseks kogutakse temalt järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, tegevuse nimetus.
 4. Samuti saab osaleja anda nõusoleku Michelini tootepakkumisi sisaldava kaubandusinfo saatmiseks tema poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressile.
 5. Isikuandmete vastutav töötleja on Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością asukohaga Olsztyniis, aadressil ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, kantud Olsztyni piirkonnakohtu riikliku kohturegistri ettevõtteregistrisse riikliku kohturegistri numbri all KRS 873572, e-posti aadress: Kontakt_IODO@michelin.com.
 6. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: e-post: Kontakt_IODO@michelin.com või dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osalejate isikuandmeid säilitatakse hetkeni, mil esineb üks järgmistest sündmustest: kampaania lõppeb; osaleja vaidlustab oma isikuandmete töötlemise; või osaleja võtab tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 8. Isikuandmete esitamine osaleja poolt kampaanias osalemise eesmärgil on vabatahtlik, aga vajalik kampaanias osalemiseks.
 9. Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.
 10. Isikuandmete suhtes ei tehta automatiseeritud otsuseid (otsuseid ilma inimese osaluseta) ja neid ei profileerita.
 11. Lisaks informeerib Michelin, et isikuandmed võidakse teha kättesaadavaks teistele Michelini kontserni äriühingutele, pidades kinni Michelini kontsernis kehtivatest eeskirjadest, mis on siduvad kõigile Michelini kontserni äriühingutele.
 12. Michelin informeerib, et osalejatel on seoses nende isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:
  1. õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ja nendest koopia saada;
  2. õigus tema kohta kogutud andmeid korrigeerida (parandada);
  3. õigus taotleda tema kohta kogutud andmete kustutamist – kui osaleja leiab, et Michelinil ei ole alust tema andmete töötlemiseks;
  4. õigus isikuandmete töötlemist piirata – osaleja võib taotleda, et Michelin piiraks tema isikuandmete töötlemist nii, et neid ainult säilitatakse või tehakse nendega ainult osalejaga kokkulepitud toiminguid, kui osaleja leiab, et Michelini käsutuses olevad andmed on valed või et nende töötlemiseks puudub õiguslik alus või kui Michelin ei nõustu andmete eemaldamisega, sest vajab neid nõuete esitamiseks, uurimistoiminguteks või kaitsmiseks või seoses menetlusega;
  5. õigus oma isikuandmed üle viia, st saada Michelinilt oma isikuandmed, mis esitati kampaanias osalemise eesmärgil, struktureeritud üdkasutatavas formaadis, mis sobib masinlugemiseks, või paluda Michelinil saata osaleja isikuandmed otse teisele, osaleja poolt nimetatud üksusele, kui see on tehniliselt võimalik;
  6. õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine osaleja erilise olukorra tõttu, kui Michelin ei tõenda, et isikuandmete töötlemise alused on ülimuslikud osaleja õiguste suhtes või kui andmed on Michelini jaoks vajalikud nõuete esitamiseks, uurimistoiminguteks või kaitsmiseks;
  7. õigus nõusolek mistahes hetkel tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduspärasust.
 13. Lisaks sellele juhib Michelin tähelepanu, et osalejal on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtusse, kui osaleja leiab, et tema isikuandmete töötlemisega on rikutud õigusnorme, sh isikuandmete kaitse üldmäärust.
 14. Oma õiguste teostamiseks palume pöörduda e-posti aadressil Kontakt_IODO@michelin.com või dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelinil on õigus teha toiminguid isiku tuvastamiseks enne tema õiguste teostamist.

 

6. LÕPPSÄTTED

 1. Kampaaniaga seotud kohustuste täitmisel tekkinud mistahes vaidlused lahendatakse korraldaja asukohajärgses kohtus.
 2. Kampaania suhtes ning osalejate õiguste ja kohustuste hindamisel kohaldatakse Eesti õigust.
 3. Kampaania reeglid on määratud eranditult vaid kampaaniatingimuste ja kehtivate õigusaktidega. Kõik reklaami- ja kampaaniamaterjalid on informatiivsed.
 4. Kampaaniatingimused on kättesaadavad kampaania toimumise ajal korraldaja asukohas ehk Michelin Polska müügiosakonnas Varssavis, aadressil ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa ja veebileheküljel.
 5. Korraldaja jätab endale võimaluse muuta kampaania tingimusi, sh võimaluse muuta kampaania lõpptähtaega, mis on määratletud tingimuste § 1 punktis 3, eelkõige seda lühendada, eelduse, et kaitstud on osalejate õigused, andes sellistest muutustest teada veebileheküljel vähemalt 3 päeva enne muutuste jõustumist.

 

Lisa nr 1 – Kampaaniaga hõlmatud uute Michelini rehvide loend

 

CAI BRAND DESCRIPTION
836033 MICHELIN 380/95 R38 147A8/147B AGRIBIB
491183 MICHELIN 480/95 R50 164A8/164B AGRIBIB
317247 MICHELIN 11.2 R24 119A8/116B AGRIBIB
123788 MICHELIN 12.4 R24 119A8/116B AGRIBIB
262831 MICHELIN 13.6 R24 124A8/121B AGRIBIB
601563 MICHELIN 14.9 R24 130A8/127B AGRIBIB
123854 MICHELIN 16.9 R24 134A8/131B AGRIBIB
200987 MICHELIN 9.5 R24 112A8/109B AGRIBIB
738964 MICHELIN 12.4 R28 126A8/123B AGRIBIB
123782 MICHELIN 13.6 R28 123A8/120B AGRIBIB
112235 MICHELIN 14.9 R28 134A8/131B AGRIBIB
984997 MICHELIN 16.9 R28 141A8/138B AGRIBIB
123870 MICHELIN 16.9 R30 137A8/134B AGRIBIB
123844 MICHELIN 18.4 R30 142A8/139B AGRIBIB
679786 MICHELIN 18.4 R34 149A8/146B AGRIBIB
123952 MICHELIN 12.4 R36 124A8/121B AGRIBIB
258138 MICHELIN 12.4 R38 131A8/128B AGRIBIB
123992 MICHELIN 13.6 R38 128A8/125B AGRIBIB
100097 MICHELIN 18.4 R38 151A8/148B AGRIBIB
813266 MICHELIN 20.8 R38 159A8/156B AGRIBIB
392931 MICHELIN 280/85 R28 123A8/120D AGRIBIB 2
151572 MICHELIN 380/85 R30 140A8/140B AGRIBIB 2
508522 MICHELIN 420/90 R30 147A8/147B AGRIBIB 2
533727 MICHELIN 650/75 R32 167A8/167B TL AGRIBIB 2
908266 MICHELIN 320/85 R34 133A8/133B AGRIBIB 2
009860 MICHELIN 380/85 R34 142A8/142B AGRIBIB 2
885138 MICHELIN 420/80 R46 151A8/151B AGRIBIB 2
183733 MICHELIN 420/85 R34 147A8/147B AGRIBIB 2
187095 MICHELIN 380/80 R38 142A8/139D AGRIBIB 2
048439 MICHELIN 420/85 R38 149A8/149B AGRIBIB 2
882358 MICHELIN 520/85 R38 160A8/160B AGRIBIB 2
539386 MICHELIN 480/80 R42 156A8/156B AGRIBIB 2
405859 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B AGRIBIB 2
622709 MICHELIN 480/80 R46 158A8/158B AGRIBIB 2
120922 MICHELIN 520/85 R46 164A8/164B AGRIBIB 2
263049 MICHELIN 480/80 R50 159A8/159B AGRIBIB 2
075615 MICHELIN 380/90 R54 152A8/152B AGRIBIB 2
758001 MICHELIN 320/85 R38 143A8/143B AGRIBIB RC
351097 MICHELIN IF 320/85 R38 151A8/151B TL AGRIBIB RC
425361 MICHELIN 320/90 R42 147A8/147B AGRIBIB RC
846786 MICHELIN 340/85 R46 150A8/150B AGRIBIB RC
120461 MICHELIN IF 340/85 R46 158A8/158B TL AGRIBIB RC
799905 MICHELIN 380/90 R46 157A8/157B AGRIBIB RC
120462 MICHELIN IF 380/90 R46 165A8/165B TL AGRIBIB RC
130813 MICHELIN 320/90 R50 150A8/150B AGRIBIB RC
125798 MICHELIN IF 320/90 R50 158A8/158B TL AGRIBIB RC
036849 MICHELIN 380/90 R50 151A8/151B AGRIBIB RC
212359 MICHELIN IF 380/90 R50 167A8/167B AGRIBIB RC
272304 MICHELIN 320/90 R54 151A8/151B AGRIBIB RC
467712 MICHELIN IF 320/90 R54 159A8/159B TL AGRIBIB RC
280086 MICHELIN IF 600/70 R30 159D AXIOBIB
668406 MICHELIN IF 620/75 R30 164D AXIOBIB
828322 MICHELIN IF 650/75 R30 166D AXIOBIB
100511 MICHELIN IF 650/60 R34 165D AXIOBIB
711975 MICHELIN IF 650/65 R34 161D AXIOBIB
712503 MICHELIN IF 710/60 R34 164D AXIOBIB
508421 MICHELIN IF 650/65 R38 169D AXIOBIB
084900 MICHELIN IF 650/85 R38 179D AXIOBIB
220975 MICHELIN IF 710/60 R38 172D AXIOBIB
992951 MICHELIN IF 710/85 R38 178D AXIOBIB
528166 MICHELIN IF 800/70 R38 179D AXIOBIB
771752 MICHELIN IF 710/70 R42 179D AXIOBIB
037489 MICHELIN IF 710/75 R42 176D AXIOBIB
111950 MICHELIN IF 900/60 R42 186D AXIOBIB
487001 MICHELIN IF 750/75 R46 186D AXIOBIB
162365 MICHELIN IF 900/65 R46 190D AXIOBIB
296638 MICHELIN VF 540/65 R30 158D/155E AXIOBIB 2
371968 MICHELIN VF 600/60 R30 162D/159E AXIOBIB 2
426719 MICHELIN VF 600/70 R30 168D/165E AXIOBIB 2 
702894 MICHELIN VF 620/75 R30 172D/169E AXIOBIB 2
202185 MICHELIN VF 650/60 R34 168D/165E AXIOBIB 2
101906 MICHELIN VF 650/65 R34 170D/167E AXIOBIB 2
757609 MICHELIN VF 710/60 R34 173D/169E AXIOBIB 2
908973 MICHELIN VF 650/60 R38 170D/167E AXIOBIB 2
655949 MICHELIN VF 650/85 R38 182D/179E AXIOBIB 2
136377 MICHELIN VF 800/70 R38 187D/184E AXIOBIB 2
387916 MICHELIN VF 650/65 R42 174D/171E AXIOBIB 2
530764 MICHELIN VF 650/85 R42 183D/180E AXIOBIB 2
941770 MICHELIN VF 710/60 R42 176D/173E AXIOBIB 2
523668 MICHELIN VF 710/70 R42 182D/179E AXIOBIB 2
259635 MICHELIN VF 710/75 R42 184D/180E AXIOBIB 2
428922 MICHELIN VF 900/60 R42 189D/185E AXIOBIB 2
681569 MICHELIN VF 750/70 R44 186D/183E AXIOBIB 2
048429 MICHELIN 600/50 R22.5 159D CARGOXBIB
236518 MICHELIN 600/60 R30.5 169D CARGOXBIB
002786 MICHELIN 710/50 R30.5 173D CARGOXBIB
938016 MICHELIN 850/50 R30.5 182D CARGOXBIB
441880 MICHELIN 500/60 R22.5 155D CARGOXBIB HEAVY DUTY
743789 MICHELIN 560/45 R22.5 152D CARGOXBIB HEAVY DUTY
322432 MICHELIN 800/60 R32 185D IMP CARGOXBIB HIGH FLOTATION
723051 MICHELIN 710/45 R22.5 165D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
377726 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP CARGOXBIB HF 
343405 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP CARGOXBIB HF
139310 MICHELIN 650/65 R30.5 176D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
139588 MICHELIN VF 750/60 R30,5 187D IMP CARGOXBIB HF
656967 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL CEREXBIB
932041 MICHELIN IF 680/85 R32 CFO 179A8 CEREXBIB
131720 MICHELIN IF 1000/55 R32 CFO 188A8 CEREXBIB
833220 MICHELIN IF 680/75 R38 CFO 180A8 CEREXBIB
850494 MICHELIN VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 CEREXBIB 2
228272 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 CEREXBIB 2
132266 MICHELIN VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 CEREXBIB 2
188276 MICHELIN VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
049288 MICHELIN VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 CEREXBIB 2
608814 MICHELIN VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 CEREXBIB 2
987406 MICHELIN IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 CEREXBIB 2
789156 MICHELIN IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 CEREXBIB 2
430737 MICHELIN VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 CEREXBIB 2
038009 MICHELIN VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
953912 MICHELIN IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 CEREXBIB 2
610997 MICHELIN IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 CEREXBIB 2
439024 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 CEREXBIB 2
270459 MICHELIN VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 CEREXBIB 2 
844076 MICHELIN VF 580/85 R42 CFO + 183A8 CEREXBIB 2
499992 MICHELIN VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 CEREXBIB 2
818789 MICHELIN IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 CEREXBIB 2
856296 MICHELIN VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 CEREXBIB 2
713716 MICHELIN VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB
982905 MICHELIN VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB
946690 MICHELIN VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB
098689 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB
429970 MICHELIN 600/65 R28 154D/150E TL MACHXBIB
211033 MICHELIN 600/70 R28 157D/154E TL MACHXBIB
566557 MICHELIN 600/70 R30 158D MACHXBIB
992342 MICHELIN 710/55 R30 153D MACHXBIB
549996 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E MACHXBIB
817386 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E MACHXBIB
219467 MICHELIN 650/75 R38 169A8/169B MACHXBIB
118628 MICHELIN 650/85 R38 173A8/173B MACHXBIB
708197 MICHELIN 710/70 R38 171D MACHXBIB
887730 MICHELIN 800/70 R38 173D MACHXBIB
790388 MICHELIN 710/70 R42 173D MACHXBIB
015540 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E MACHXBIB
832458 MICHELIN 900/50 R42 168D MACHXBIB
131721 MICHELIN 620/70 R46 162D TL MACHXBIB
614320 MICHELIN 620/75 R26 166A8/166B MEGAXBIB
983217 MICHELIN 750/65 R26 171A8/171B MEGAXBIB
753673 MICHELIN 620/75 R30 168A8/168B MEGAXBIB
521809 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB
695992 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B MEGAXBIB
236234 MICHELIN 1050/50 R32 178A8 MEGAXBIB M28
829536 MICHELIN 1050/50 R32 184A8/184B MEGAXBIB T2
050072 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D TL MEGAXBIB T2
325025 MICHELIN 620/75 R34 170A8/170B MEGAXBIB
543107 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB
476088 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B MEGAXBIB
645194 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B MEGAXBIB
100268 MICHELIN 620/70 R42 166A8/166B MEGAXBIB
852423 MICHELIN 1000/50 R25 172A8/166D MEGAXBIB 2
236906 MICHELIN 750/50 R26 160A8/154D MEGAXBIB 2
642277 MICHELIN 650/75 R32 172A8/172B MEGAXBIB 2
135425 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB 2
366785 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2
166896 MICHELIN 900/60 R32 181A8/181B MEGAXBIB 2
424273 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D MEGAXBIB 2
312036 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB 2
126128 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2
494658 MICHELIN 320/65 R16 107D MULTIBIB
675464 MICHELIN 440/65 R20 128D MULTIBIB
171560 MICHELIN 420/65 R24 126D MULTIBIB
426389 MICHELIN 440/65 R24 128D MULTIBIB
531721 MICHELIN 480/65 R24 133D MULTIBIB
097057 MICHELIN 540/65 R24 140D MULTIBIB
778211 MICHELIN 420/65 R28 135D MULTIBIB
386212 MICHELIN 440/65 R28 131D MULTIBIB
897574 MICHELIN 480/65 R28 136D MULTIBIB
792274 MICHELIN 540/65 R28 142D MULTIBIB
223153 MICHELIN 540/65 R30 143D MULTIBIB
712064 MICHELIN 540/65 R34 145D MULTIBIB
214036 MICHELIN 540/65 R34 152D MULTIBIB
557189 MICHELIN 600/65 R34 151D MULTIBIB
114518 MICHELIN 540/65 R38 147D MULTIBIB
228045 MICHELIN 600/65 R38 153D MULTIBIB
292904 MICHELIN 650/65 R38 157D MULTIBIB
167733 MICHELIN 650/65 R42 158D MULTIBIB
747196 MICHELIN 280/70 R16 112D OMNIBIB
263806 MICHELIN 280/70 R20 116D OMNIBIB
415039 MICHELIN 320/70 R24 116D OMNIBIB
198698 MICHELIN 360/70 R24 122D OMNIBIB
085816 MICHELIN 380/70 R24 125D OMNIBIB
829095 MICHELIN 420/70 R24 130D OMNIBIB
375821 MICHELIN 480/70 R24 138D OMNIBIB
118587 MICHELIN 380/70 R28 127D OMNIBIB
532215 MICHELIN 420/70 R28 133D OMNIBIB
570026 MICHELIN 480/70 R28 140D OMNIBIB
599351 MICHELIN 480/70 R30 141D OMNIBIB
280033 MICHELIN 480/70 R34 143D OMNIBIB
939411 MICHELIN 520/70 R34 148D OMNIBIB
936570 MICHELIN 480/70 R38 145D OMNIBIB
833744 MICHELIN 520/70 R38 150D OMNIBIB
001240 MICHELIN 580/70 R38 155D OMNIBIB
989457 MICHELIN 620/70 R42 160D OMNIBIB
274757 MICHELIN 540/65 R30 150D/146E TL ROADBIB
217911 MICHELIN 600/70 R30 158D/155E ROADBIB
556249 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E TL ROADBIB
330378 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E TL ROADBIB
075643 MICHELIN 650/65 R42 165D/161E TL ROADBIB
885975 MICHELIN 710/70 R42 173D/170E ROADBIB
378080 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E TL ROADBIB
352109 MICHELIN VF 380/80 R38 167D SPRAYBIB
920383 MICHELIN VF 320/90 R42 163D SPRAYBIB
929553 MICHELIN VF 480/80 R42 176D SPRAYBIB
684579 MICHELIN VF 320/90 R46 165D TL SPRAYBIB                        
198604 MICHELIN VF 380/90 R46 173D SPRAYBIB
159186 MICHELIN VF 480/80 R46 177D SPRAYBIB
946508 MICHELIN VF 320/90 R50 166D SPRAYBIB
722276 MICHELIN VF 380/90 R50 175D SPRAYBIB
085405 MICHELIN VF 420/95 R50 177D SPRAYBIB
431251 MICHELIN VF 480/80 R50 179D SPRAYBIB
044008 MICHELIN VF 320/90 R54 168D SPRAYBIB
816598 MICHELIN VF 380/90 R54 176D SPRAYBIB
229116 MICHELIN VF 500/60 R22.5 160D IMP TL TRAILXBIB
103824 MICHELIN VF 560/60 R22.5 166D IMP TL TRAILXBIB
414979 MICHELIN VF 600/50 R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB
520302 MICHELIN VF 710/45 R22.5 170D IMP TL TRAILXBIB
112743 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP TL TRAILXBIB
054878 MICHELIN VF 650/55 R26.5 174D IMP TL TRAILXBIB
723409 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP TL TRAILXBIB
120737 MICHELIN VF 650/65 R30.5 181D IMP TL TRAILXBIB
223428 MICHELIN VF 750/60 R30.5 187D IMP TL TRAILXBIB
123898 MICHELIN 320/65 R18 109A8/106B XM108
123888 MICHELIN 340/65 R18 113A8/110B XM108
122702 MICHELIN 420/65 R20 125A8/125B XM108
122723 MICHELIN 620/70 R46 162A8/162B XM28
184332 MICHELIN 270/65 R16 134A8/122A8 XP27
133069 MICHELIN 270/65 R18 136A8/124A8 XP27
415969 MICHELIN 340/65 R18 149A8/137A8 XP27
312875 MICHELIN VF 480/60 R28 134D XEOBIB
510495 MICHELIN VF 520/60 R28 138D XEOBIB
665184 MICHELIN VF 600/60 R28 146D XEOBIB
065253 MICHELIN VF 600/60 R30 147D XEOBIB
664777 MICHELIN VF 600/60 R34 149D XEOBIB
349257 MICHELIN VF 600/60 R38 151D XEOBIB
454365 MICHELIN VF 650/60 R38 155D XEOBIB
324138 MICHELIN VF 710/60 R38 160D XEOBIB
220583 MICHELIN VF 650/60 R42 157D XEOBIB
144294 MICHELIN VF 710/60 R42 161D XEOBIB
109174 MICHELIN 24 R20.5 XS 176F MI
305457 MICHELIN VF 380/85 R34 149A8/149B YIELDBIB
012445 MICHELIN VF 420/85 R34 154A8/154B YIELDBIB
870363 MICHELIN VF 380/80 R38 149A8/149B YIELDBIB
873023 MICHELIN VF 380/95 R38 154A8/154B YIELDBIB
842300 MICHELIN VF 480/80 R46 164A8/164B YIELDBIB
309830 MICHELIN VF 480/80 R50 166A8/166B YIELDBIB
252129 MICHELIN VF 480/95 R50 170A8/170B YIELDBIB